dimarts, 28 d’abril de 2015

Collaret 3 sols / Collar 3 solesHola de nou!! I benvinguts a la nova secció de complements del blog! Avui ens estrenem amb un collaret de 3 peces unides, que a mi em recorden 3 sols.


Hola de nuevo!! Y bienvenidos a la nueva sección de complementos del blog! Hoy nos estrenamos con un collar de 3 piezas unidas, que a mi me recuerdan 3 soles.Què necessitem? Qué necesitamos?

- El fil que ens agradi. Jo he utilitzat un fil brillant del 3 / El hilo que nos guste. Yo he utilizado uno brillante del 3.
- Agulla de ganxet segons el gruix del fil. En el meu cas, de 3 mm / Aguja de ganchillo según el grosor del hilo. En mi caso, de 3 mm.
- Agulla llanera / Aguja lanera
- Tisores / Tijeras
- Una tanca pel collaret / Un cierre para el collar
- Alicates per posar la tanca / Alicates para poner el cierre


Doncs comencem! Pues empezamos!

PAS 1: Fem 3 peces seguint el gràfic: 
PASO 1: Hacemos 3 piezas siguiendo el gráfico:

PAS 2: Ajuntem els 3 sols, cosint-los per darrera amb l'agulla llanera, de manera que el central quedi més baix.

PASO 2: Juntamos los 3 soles, cosiéndolos por detrás con la aguja lanera, de manera que el central quede más bajo.PAS 3: Tallem 4 tires (o bé del mateix fil o bé d'un altre que combini) d'uns 34 cm.

PASO 3: Cortamos 4 tiras (o bien del mismo hilo o bien de otro que combine) de unos 34 cm.


PAS 4: Dobleguem dues de les tires per la meitat i fem passar la part on queden els bucles per un dels forats externs d'un dels sols laterals. Seguidament passem els extrems lliures per dins del bucle i estirem. Repetim aquest pas a l'altre sol lateral amb les altres dues tires.

PASO 4: Doblamos dos de las tiras por la mitad y hacemos pasar la parte donde quedan los bucles por uno de los agujeros externos de uno de los soles laterales. Seguidamente pasamos los extremos libres por dentro del bucle y estiramos. Repetimos este paso en el otro sol lateral con las otras dos tiras.


PAS 5: Ja per acabar, col·loquem la tanca que ens agradi als extrems dels fils.

PASO 5: Ya para terminar, colocamos el cierre que nos guste en los extremos de los hilos.I aquest és el resultat!! Fins la propera!
Y este es el resultado!! Hasta la próxima!


dijous, 23 d’abril de 2015

Feliç Sant Jordi!!

Artesanneta us desitja un:


Aquest és el patró per teixir la rosa (amb llana i agulla de ganxet de 4mm ens surt una rosa d'uns 7 cm de diàmetre):
Este es el patrón para tejer la rosa (con lana y aguja de ganchillo de 4mm nos sale una rosa de unos 7 cm de diámetro):


Un cop teixit ho enrotllem (els pètals més petits al centre i els més grans a l'exterior) i ho cosim per sota.
Una vez tejido lo enrollamos (los pétalos más pequeños en el centro y los más grandes en el exterior) y lo cosemos por debajo.


Passem ara a fer les fulles. Jo n'he fet 3, amb llana i agulla de 5mm. La llargada resultant de la fulla és d'uns 9 cm.
Pasamos ahora a hacer las hojas. Yo he hecho 3, con lana y aguja de 5 mm. El largo resultante de la hoja es de unos 9 cm.


Un cop fetes les fulles, les cosim per la part de sota de la rosa, i llestos!!
Una vez hechas las hojas, las cosemos por la parte de abajo de la rosa, y listo!!

Fins aviat!! Hasta pronto!!
dilluns, 13 d’abril de 2015

Punt bombolla / Punto burbuja

A punt per dilluns? Doncs avui toca tutorial del punt bombolla! És un punt que a mi m'encanta i estic pensant de fer-me un bolso de bombolletes! Preparats per aprendre com el fem?

A punto para lunes? Pues hoy toca tutorial del punto burbuja! Es un punto que a mi me encanta y estoy pensando hacerme un bolso de burbujitas! Preparados para aprender a hacerlo?


Quins punts utilitzarem? Que puntos usaremos?
Doncs comencem fent una cadeneta de número parell, Jo he fet una cadeneta de 30 punts, amb llana i agulla de 4 mm.


Pues empezamos haciendo una cadeneta de número par. Yo he hecho una cadeneta de 30 puntos, con lana y aguja de 4 mm.

Volta 1: fem un punt baix (pb) a la tercera cadeneta des del ganxo (les 2 primeres cadenetes fan de primer pb). Seguim fent pb a tots els punts de la cadeneta.

Vuelta 1: hacemos un punto bajo (pb) en la tercera cadeneta des del gancho (las 2 primeras cadenetas hacen de primer pb). Seguimos haciendo pb en todos los puntos de la cadeneta.


Volta 2: (a) pugem fent 3 cadenetes i (b) en el mateix primer punt de la volta anterior fem 4 punts alts (pa) que no tancarem individualment, (c) sinó tots junts al final. *(d) Seguidament fem un pb al següent punt de la volta anterior, (e) i seguim fent 5 pa sense tancar, (f) que tanquem junts al final*. Repetim ** fins al final. 

Vuelta 2: (a) subimos haciendo 3 cadenetas y (b) en el mismo primer punto de la vuelta anterior hacemos 4 puntos altos (pa) que no cerraremos individualmente, (c) sino todos juntos al final. *(d) Seguidamente hacemos un pb en el siguiente punto de la vuelta anterior, (e) y seguimos haciendo 5 pa sin cerrar, (f) que cerraremos juntos al final*. Repetimos ** hasta el final. 


Així ens queda la segona volta, per davant i per darrera:
Así nos queda la segunda vuelta, por delante y por detrás:
Volta 3: (a) fem una cadeneta d'un punt i agafant els punts que ens queden sobre les bombolles, (b) tornem a fer pb a tots els punts.

Vuelta 3: (a) hacemos una cadeneta de 1 punto y cogiendo los puntos que nos quedan encima de la burbujas, (b) volvemos a hacer pb en todos los puntos
Volta 4: igual que la volta 2 però pugem amb una cadeneta i al primer punt fem un pb. En el segon punt fem la primera bombolla i així les bombolles quedaran intercalades respecte les de la volta 2. 


Vuelta 4: igual que la vuelta 2 pero subimos con una cadeneta y en el primer punto hacemos un pb. En el segundo punto hacemos la primera burbuja y así las burbujas quedarán intercaladas con respecto las de la vuelta 2. 


Volta 5: igual que volta 3.
Vuelta 5: igual que vuelta 3.
Volta 6: igual que la volta 2.
Vuelta 6: igual que la vuelta 2.

Continuem repetint de la volta 3 a la 6, fins tenir el llarg desitjat. En el cas d'aquesta mostra teixida amb llana i agulla de 4 mm, i fent 10 voltes (5 files de bombolles), obtenim un teixit de 23 x 8 cm.

Continuamos repitiendo de la vuelta 3 a la 6 hasta tener el largo deseado. En el caso de esta muestra tejida con lana y aguja de 4 mm, y haciendo 10 vueltas (5 filas de burbujas), obtenemos un tejido de 23 x 8 cm.dilluns, 6 d’abril de 2015

Punt relleu intercalat / Punto relieve intercalado

Avui tornem amb aquest punt, el nom del qual no sé del cert ni en català ni en castellà, i per més que he buscat no n'he tret l'aigua clara, però ha de ser alguna cosa com punt en relleu intercalat (en anglès: overlapping post stitch).

Hoy volvemos con este punto, el nombre del cual no sé del cierto ni en catalán ni en español, y por más que he buscado no he sacado nada en claro, pero tiene que ser algo así como punto en relieve intercalado (en inglés: overlapping post stitch).

Aquests són els punts que farem servir:
Estos son los puntos que utilizaremos:
Comencem fent una cadeneta de múltiples de 2, + 3. En el cas d'aquesta mostra he fet una cadeneta de 28 + 3, utilitzant llana i ganxo de 5mm. La llargada resultant ha sigut de 24 cm.
Empezamos haciendo una cadeneta de múltiples de 2, + 3. En el caso de esta muestra he hecho una cadeneta de 28 +3, utilizando lana y gancho de 5mm. El largo resultante es de 24 cm.Volta 1: saltem 3 cadenetes des del ganxo que comptaran com un punt alt, i seguidament teixim un punt alt a totes les cadenetes restants.


Vuelta 1: saltamos 3 cadenetas des del gancho que contarán como un punto alto, y seguidamente tejemos un punto alto en todas las cadenetas restantes.
Volta 2: pugem amb una cadeneta i saltem el primer punt. Això farà de primer punt baix de la volta, i seguim teixim un punt baix a cada punt de la volta anterior.

Vuelta 2: subimos con una cadeneta y saltamos el primer punto. Eso hará de primer punto bajo de la vuelta, y seguimos tejiendo un punto bajo a cada punto de la vuelta anterior.
Volta 3: (a) fem 3 cadenetes que faran de nou de primer punt alt i saltem el primer punt de la volta anterior. *(b,c,d,e,f) Fem un punt triple en el següent punt alt de la VOLTA 1, passant el ganxo per darrera del punt alt (veure imatge). D'aquesta manera donem relleu al punt. Seguidament, (g) fem un punt alt al següent punt baix de la VOLTA 2*. Repetim * fins al final (h).


Vuelta 3: (a) hacemos 3 cadenetas que harán de nuevo de primer punto alto y saltamos el primer punto de la vuelta anterior. *(b,c,d,e,f) Hacemos un punto triple en el siguiente punto alto de la VUELTA 1, pasando el gancho por detrás del punto alto (ver imagen). De esta manera damos relieve al punto. Seguidamente, (g) hacemos un punto alto en el siguiente punto bajo de la VUELTA 2*. Repetimos * hasta el final (h).

Volta 4: igual que la volta 2.
Vuelta 4: igual que la vuelta 2.

Volta 5: fem 3 cadenetes que faran de nou de primer punt alt i saltem el primer punt de la volta anterior. Fem un punt alt en el segünt punt de la volta anterior, *un punt triple en el següent punt alt de la VOLTA 3, passant el ganxo per darrera del punt alt (igual que hem fet a la volta 3). Seguidament, fem un punt alt al següent punt baix de la VOLTA 4*. Repetim * fins a 2 punts pel final, on hi teixirem un punt alt a cadascun d'ells.

Vuelta 5: hacemos 3 cadenetas que harán de primer punto alto y saltamos el primer punto de la vuelta anterior. Hacemos un punto alto en el siguiente punto de la vuelta anterior, *un punto triple en el siguiente punto alto de la VUELTA 3, pasando el gancho por detrás del punto alto (igual que hemos hecho en la vuelta 3). Seguidamente, hacemos un punto alto en el siguiente punto bajo de la VUELTA 4*. Repetimos * hasta 2 puntos para el final, donde tejeremos un punto alto en cada uno de ellos.A partir d'aquí anem repetint de la volta 2 a la 5.

A partir de aquí vamos repitiendo de la vuelta 2 a la 5.